Nyisson Takarék Értékpapír Számlát befektetései rugalmas és kényelmes kezeléséhez!

 

Szükséges dokumentációk:

 

  • Számlaszerződés megkötése
  • Azonosító adatok rögzítése (Azonosítési adatlap)
  • Személyazonosító okmányok (okmányok másolása feltétel)
  • Nyilatkozat a tényleges tulajdonosokról (ha az ügyfél más személy nevében, érdekében jár el)
  • Teszt kitöltése, amely az ügyfél befektetésekkel kapcsolatos szokásaira kérdez rá.

 

Fontos tudnivaló: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló, 2017. évi LIII. törvény 6. §-nak rendelkezései alapján az ügyfélszámla-nyitáskor az azonosítás elvégzése érdekében - az ügyfél, illetve meghatalmazottainak személyes megjelenése feltétlenül szükséges.

 

Az Azonosítási adatlap felvételéhez az alábbi személyazonosságot igazoló iratok bemutatását kérjük:

 

a) természetes személy esetén


1. magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa (személyi igazolványa, vagy útlevél, illetve kártya formátumú vezetői engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa)

2. külföldi természetes személy útlevele, személyi azonosító igazolványa, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya, vagy tartózkodásra jogosító okmánya

3. 14. életévét be nem töltött természetes személy személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa; vagy útlevele és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
Természetes személyek számlanyitása esetén elengedhetetlen feltétel a fentieken kívül az adóigazolvány bemutatása, illetve külföldi magánszemély esetében az adóilletőségről történő nyilatkozat tétele.

 


b) jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személyek) a) pontban megjelölt okiratainak bemutatásán túlmenően, az azt igazoló -30 napnál nem régebbi- okiratot, hogy


1. a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása megtörtént, illetőleg az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása iránti kérelmét az egyéni vállalkozó a körzetközponti jegyzőhöz benyújtotta,

2. más belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént,

3. külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént;

 


c) nyilvántartásba még be nem jegyzett társaság esetén a cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát).

 

Ebben az esetben, - a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló -, 2017. évi LIII. törvény 7. § (4) bekezdése szerint - a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező  szervezet köteles a cégbejegyzés, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba megtörténtét követő 30 napon belül okirattal igazolni, hogy a cégbejegyzés vagy nyilvántartásba vétel megtörtént, valamint a szolgáltató köteles a cégjegyzékszámot vagy egyéb nyilvántartási számot rögzíteni.

 

 

A számlán történő forgalmazás megkezdésének feltételei a nyilvántartásba még be nem jegyzett jogi személy  illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre vonatkozóan:

 

a) gazdasági társaságok és szövetkezetek részére megnyitott ügyfélszámla terhére és - az alapítói vagyok kivételével - javára fizetési megbízást teljesíteni mindaddig nem lehet, amíg a számlatulajdonos nem igazolta, hogy nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelmét benyújtotta, valamint adószámát és statisztikai számjelét nem közölte,

 

b) a nyilvántartásba vétellel létrejövő egyéb jogi személyek részére megnyitott ügyfélszámla terhére és - az alapítói vagyon kivételével - javára fizetési megbízást teljesíteni az a) pontban meghatározott egyéb feltétel teljesítése esetén is kizárólag a nyilvántartásba vétel megtörténtének igazolását követően lehet.


Kapcsolódó dokumentumok: